I am bloo-bloo,
I am bloo-bloo!
and putt putt!
and putt putt!
oh and teeky, leeky,
oh and teeky leeky!
Kapaka! Kapaka!