“gtfffffffffffffffffgggggggggggyh” is what she thinks Katsu should do next.